Eredeti termékek, megbízható forrásból!Ingyenes házhozszállítás 15.000 Ft vásárlás felett!

Adatkezelési tájékoztató

Általános információk

A Szolgáltató neve, címe, elérhetőségei

Cégnév: STEBEK Tervező- Beruházó- Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: STEBEK Kft., vagy Szolgáltató)
Székhely: 4034 Debrecen, Repce u. 13.
Képviselő: Sipos Lajos
Cégjegyzékszám: 09 09 004769
Adószám: 11550750-2-09
Pénzintézet neve és bankszámlaszáma:
Ügyfélszolgálat elérhetősége: ugyfelszolgalat@orchideaparfumeria.hu
E-mail: info@orchideaparfumeria.hu
Telefon: +36 (52) 322-144

Alapelvek

A(z) STEBEK Kft. jelen tájékoztatóval és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR rendeletben és az Info tv-ben meghatározott kötelezettségeinek teljesítését, többek között a vele szerződéses kapcsolatban álló Vásárlók, mint Érintettek (továbbiakban: Vásárló, Érintett, Felhasználó vagy Partner) tájékoztatási kötelezettségét.

Jelen tájékoztató célja, hogy az Érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak a(z) STEBEK Kft. által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó részére továbbított adatokról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adattovábbítás jogalapjáról.

A(z) STEBEK Kft. partnereinek személyes adatait csak az Érintett előzetes írásbeli hozzájárulásával, szerződés teljesítéséhez, vagy jogi kötelezettség teljesítéséhez kezel. A(z) STEBEK Kft. az adat felvétele előtt minden esetben közli az Érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A személyes adatok kezelése során a(z) STEBEK Kft. az alábbi elveket veszi figyelembe:

 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni;
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezelik ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • Pontosság: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;
 • Korlátozott tárolhatóság: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a GDPR rendeletben a Partner jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel;
 • Integritás és bizalmas jelleg kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;
 • Elszámoltathatóság: a(z) STEBEK Kft. felelős az alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

Biztonsági intézkedések

Munkavállalókkal szemben alkalmazott biztonsági intézkedések

A(z) STEBEK Kft. adatkezelést végző alkalmazottai, valamint a megbízásából az adatkezelésben résztvevő személyek kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként kezelni és azokat megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek titoktartási nyilatkozatot tenni. A(z) STEBEK Kft. munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Védelmi intézkedések

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a(z) STEBEK Kft. az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

 • az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára nem tárhatóak fel;
 • a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el;
 • a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá;
 • a(z) STEBEK Kft. adatkezelést végző munkatársa a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja;
 • a(z) STEBEK Kft. adatkezelést végző munkatársa a munkavégzés befejeztével a papíralapú adathordozót elzárja.

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében a(z) STEBEK Kft. – összhangban a hatályos informatikai szabályzatának előírásaival – az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:

 • az adatkezelés során használt számítógépek a(z) STEBEK Kft. tulajdonát képezik, vagy azok fölött tulajdonosi jogkörrel, vagy kizárólagos használati joggal bír;
 • a kezelt adatokhoz minden esetben érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal lehet hozzáférni;
 • az adatokkal történő minden számítógépes rekord nyomon követhetően naplózásra kerül;
 • amennyiben valamely adatkezelés jogalapja megszűnt, úgy az adat véglegesen törlésre kerül oly módon, hogy az adat újra vissza nem nyerhető;
 • a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről a(z) STEBEK Kft. folyamatosan gondoskodik;
 • mindent megtesz annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.

Biztonsági intézkedések során alkalmazott elvek

A(z) STEBEK Kft. a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve: fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

A(z) STEBEK Kft. jóváhagyott magatartási kódexekhez vagy jóváhagyott GDPR tanúsítási mechanizmushoz nem csatlakozott.

Az adatok fizikai tárolásához a(z) STEBEK Kft. az alábbi tárhelyszolgáltató szolgáltatásait veszi igénybe:

 • Az adatfeldolgozó neve: Hostinger International Ltd.
 • Az adatfeldolgozó székhelye: 61 Lordou Vironos st. 6023 Larnaca, Cyprus (Hostinger Magyarország)
 • Az adatfeldolgozó adószáma:
 • Az adatfeldolgozó elérhetőségei: www.hostinger.com, hu@hostinger.com

Adatkezelés

Tájékoztatás az adatkezelésről

A(z) STEBEK Kft., a webáruház működtetése során az alábbi táblázatokban meghatározott adatokat kéri be. A bekért adatokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének jelen szabályzatban tesz eleget.

Adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, adattovábbítás

Személyes adatok kezelésére a(z) STEBEK Kft. által csak akkor kerül sor, ha ez a jelen tájékoztató alapján nyújtott szolgáltatás nyújtásához és törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Az adatok felvétele, az adatkezelés kifejezett hozzájáruláson, az Érintett által megadott adatokon alapul illetve szerződésben, vagy jogszabályban foglaltak teljesítéséhez szükséges.

Regisztráció

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy a regisztrációkor megadott adataikat csak abban az esetben tudjuk jelen a táblázatban leírt módon kezelni, amíg a regisztrációban termékmegrendelést nem adnak le. Az első termékmegrendelés után az adataikat a 2.2. pontban szereplő táblázat alapján kezeljük.

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatvédelem jogalapja

Időtartam

Adattovábbítás

NévKapcsolattartás és beazonosításAz Érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáigTárhely szolgáltató

Szállítási adatokKésőbbi rendelés teljesítéseAz Érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáigTárhely szolgáltató

Számlázási adatokKésőbbi rendelés teljesítéseAz Érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáigTárhely szolgáltató

E-mail címKapcsolattartás és beazonosításAz Érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáigTárhely szolgáltató

TelefonszámKapcsolattartásAz Érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáigTárhely szolgáltató

Termékvásárlás

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatvédelem jogalapja

Időtartam

Adattovábbítás

Vezetéknév, keresztnévKapcsolattartás és beazonosításSzámviteli törvényben foglaltak és szerződés teljesítéseSzámla kiállítása évének utolsó napját követő 8 évKönyvelő, tárhely szolgáltató és futárszolgálat részére

Szállítási címSzerződés teljesítéséhez, áru kiszállításához szükségesSzerződés teljesítéséhez szükségesSzámla kiállítása évének utolsó napját követő 8 évKönyvelő, tárhely szolgáltató és futárszolgálat részére

Számlázási cím (amennyiben eltér a szállítási címtől)Számla kiállításához kötelezően szükségesÁfa tv-ben foglalt jogi kötelezettség teljesítéseSzámla kiállítása évének utolsó napját követő 8 évKönyvelő, tárhely szolgáltató részére

E-mail címKapcsolattartás és beazonosítás, tájékoztatási kötelezettség teljesítéseSzerződés teljesítéséhez szükségesA rendelés kiszállításától számított 1 évTárhely szolgáltató és futárszolgálat részére

TelefonszámKapcsolattartásSzerződés teljesítéséhez szükségesA rendelés kiszállításától számított 1 évTárhely szolgáltató és futárszolgálat részére

Hírlevél feliratkozás

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatvédelem jogalapja

Időtartam

Adattovábbítás

NévKapcsolattartás és beazonosításAz Érintett hozzájárulásaLeiratkozásig (a hozzájárulás visszavonásáig)Tárhely szolgáltató, hírlevél szolgáltató

E-mail címKapcsolattartás és beazonosításAz Érintett hozzájárulásaLeiratkozásig (a hozzájárulás visszavonásáig)Tárhely szolgáltató, hírlevél szolgáltató

Kapcsolatfelvétel

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatvédelem jogalapja

Időtartam

Adattovábbítás

NévKapcsolattartás és beazonosítás, kérés megválaszolásaAz Érintett hozzájárulásaA válaszadástól számított 3 hónapigTárhely szolgáltató

E-mail címKapcsolattartás és beazonosításAz Érintett hozzájárulásaA válaszadástól számított 3 hónapigTárhely szolgáltató

TelefonszámKapcsolattartás és beazonosításAz Érintett hozzájárulásaA válaszadástól számított 3 hónapigTárhely szolgáltató

Érintett jogai

Törlés

Tájékoztatás

Visszajelzés

Az Érintett hozzáférési joga

A helyesbítéshez való jog

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A tiltakozáshoz való jog

Adathordozhatósághoz való jog

Adattovábbítás

Könyvelés

Tárhely szolgáltatás

Házhozszállítás

Számlázz.hu

SimplePay

Adatvédelmi incidens kezelése

Korlátozások

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye adatvédelmi sérelmek esetén
Panaszügyintézés módja
Jogérvényesítési lehetőségek

Jogvita

Debrecen, 2018. május 25.

Megbízható magyar webáruház

Megbízható magyar webáruház

Garantáltan eredeti parfümök

Garantáltan eredeti parfümök

INGYENES szállítás 15.000 Ft vásárlás felett!

INGYENES szállítás 15.000 Ft vásárlás felett!

14 napon belüli visszaküldési lehetőség

14 napon belüli visszaküldési lehetőség

100% pénzvisszafizetési garancia

100% pénzvisszafizetési garancia